januari 2002, 64 s.

Nummer 1: Samma gamla kapitalism, Ömtåligt välstånd? Ömtålig social fred?, Motsättningar i välfärdsstaten m.m.

I inledningen skisseras kapitalismen och klassammansättningen i det svenska samhället av idag. Curtis Price för sedan ett längre resonemang som avmystifierar klasskampens senare utveckling i USA. Han fokuserar på arbetarnas egen tillvaro, deras individuella och kollektiva erfarenheter av än dold, än öppen kamp i vad som sammantaget utgör den verkliga kommunistiska rörelsen. ƒven en äldre artikel av Cornelius Castoriadis betonar den enskilda arbetarens erfarenheter. Numret avslutas med en artikel om privatiseringsvågen i den offentliga sektorn med exemplet Stockholm, som indikerar en ny runda av kapitalistisk reorganisering med nya villkor för klasskampen.Förord
Så kom den då – Folkmakts återsatsning på en ”teoretisk” tidskrift. Syftet med tidskriften är att publicera längre artiklar för att få fram vår linje i diskussionen om en revolutionär socialistisk strategi, vars fundament är arbetarklassens självständiga kamp och organisering.

Samma gamla kapitalism – en inledning
Det talas ständigt om att vi lever i en ny tidsålder – i tjänstesamhället, informationssamhället, kunskapssamhället, det postindustriella samhället, det postmoderna tillståndet, den nya ekonomin eller historiens slut. I denna nya värld sägs de gamla ekonomiska lagarna ha satts ur spel. Den gamla arbetarklassen påstås också ha dött ut och ersatts av en enda stor medelklass, samt en marginaliserad underklass, som hopplöst halkar efter.

Curtis Price: Ömtåligt välstånd? Ömtålig social fred?
Diskussionen om klasskampen kan ramas in på många sätt. Av den anledningen beror det uppnådda resultatet i hur diskussionen är strukturerad ofta lika mycket på den intagna ståndpunkten som det gör av de slutsatser som sammanställts av praktisk observation eller en undersökning av fakta.

Cornelius Castoriadis: Vad som verkligen betyder något
I nr 3 av Pouvoir Ouvrier ställde en lärare följande fråga: Varför skriver inte arbetare? Han visade på ett djupsinnigt sätt hur detta beror på deras totala situation i samhället och även den så kallade utbildningens natur som erbjuds av skolorna i det kapitalistiska samhället. Han nämnde även att arbetarna ofta anser sina erfarenheter vara ”ointressanta”.

Motsättningar i välfärdsstaten
Det finns vitt skilda uppfattningar inom vänstern om hur välfärdsstaten – den offentliga sektorn – ska förstås. Å ena sidan finns det de som skönmålar den offentliga sektorn, ser den som en stor landvinning för arbetarklassen eller t.o.m. som första steget mot socialism. Å andra sidan finns det de som i den offentliga sektorn endast ser ett medel för kapitalet att hålla arbetarklassen lugn och inordna den i systemet, indoktrinera och kontrollera.XHTML CSS