Bordiga versus Pannekoek  —  riff-raff.se

Bordiga versus Pannekoek

Parti, klass och kommunism

Antagonism press

År 2001, mer än ett årtionde har gått sedan Berlinmurens fall, och kungörelsen om »historiens slut» verkar nu inte bara vara ideologisk, utan under all kritik. Öppet krig återvänder till Europa, inte som en isolerad företeelse, utan endemiskt likt en uråldrig sjukdom som har blivit resistent mot modern antibiotika. Den globala ekonomin faller huvudstupa in i en lågkonjunktur. Flera av den internationella kapitalismens politiska institutioner (G8, IMF, Världsbanken) är mer misskrediterade och möter fler protester än någonsin förr. Samtidigt har inte kapitalets utveckling, som många väntade sig, erfarit uppbyggnaden av ännu fler och ännu större fabriker i de äldsta kapitalistiska länderna, men istället nedläggningar av inte bara fabriker utan av hela industrier. Som en konsekvens har den andel av befolkningen som framstår som den arketypiska arbetaren i den marxistiska eller syndikalistiska sägnen minskat. Detta har lett många till att betrakta begreppet klass som en gammalmodig idé. Prat om ett »parti» anses ofta som än mer irrelevant på grund av dess associationer med parlamentarism (allt fler låter med all rätt bli att rösta och ser heller inte varför de borde göra det) eller leninism (när det bolsjevikiska arvet från Sovjetunionen/Östeuropa har vittrat sönder).

Inte desto mindre kvarlever den fundamentala uppdelningen av samhället i klasser. Makt och rikedom blir mer, snarare än mindre, koncentrerat som kapital under en liten minoritets kontroll. Och hur än arbetsmönstret, kulturen och identiteten har förändrats, kan mer folk än någonsin förr bara överleva genom att utbyta sitt liv mot en lön, och är därför underkastade ekonomins nycker. Även om individer med ursprung i andra klasser också kan vara del av en revolutionär rörelse är kapitalismens upphävande otänkbart utan den egendomslösa massans, proletariatets, rörelse, vilken har ett materiellt intresse i förändring. För närvarande, som i de flesta historiska perioder, är bara en liten minoritet aktivt involverad i att motsätta sig kapitalismen på en revolutionär basis. Oavsett om de definierar sig själva som en »rörelse», »organisation», »parti», eller om de till och med tar avstånd från all formell organisering, är frågan om hur en radikaliserad minoritet relaterar till resten av proletariatet avgörande. Det är just den här frågan som Bordiga och Pannekoek uppmärksammar i de följande texterna.

De två artiklarna som presenteras här, båda titulerade Parti och klass1, skrevs vid olika tidpunkter och platser, och representerar två olika och i viss mån motsatta synsätt på förhållandet mellan kommunistiska organisationer, medvetande och klass. Faktum är att de också presenterar olika synpunkter på vad klass är. Dessa frågor har förblivit viktiga och kontroversiella. De har uppmärksammats av alla radikala riktningar på ett eller annat sätt, åtminstone tangentiellt. Detta är fallet även för riktningar som tar avstånd från föreställningen om det revolutionära partiet. Till exempel försöker många klasskampsanarkister att ta itu med problemet genom att beteckna sitt parti som »den revolutionära organisationen», och antar att de genom att ändra namnet har drivit ut demonen. Sedan kan de smälta samman sin egen organisation med klassens organisation. Den italienska och den tyska kommunistiska vänstern tog itu med dessa frågor direkt, men var och en på sitt eget sätt.

År 1921 när Bordiga skrev Parti och klass för Italienska kommunistpartiet såg revolutionärer överallt Ryssland som det första exemplet på en proletär revolution. Trots att både den italienska och den tyska/holländska vänstern redan hade motsatt sig bolsjevikerna i taktikfrågan och förkastats av Lenin, såg sig båda riktningarna fortfarande som en del av samma rörelse. När Pannekoek skrev sin artikel i samma ämne hade både den tyska och italienska vänstern upptäckt »Sovjet»-Rysslands kapitalistiska natur. Det faktum att Bordigas Parti och klass skrevs 1921, när han var som mest »bolsjevikisk», och Pannekoeks tjugo år senare, när han var som mest »rådistisk», framhäver skillnaderna mellan de två riktningarna. Detta gör en jämförelse av deras skillnader lättare men döljer kanske en del av deras underliggande beröringspunkter.

Bordigas och den italienska vänsterns arbete kan, åtminstone till viss del, ses som en representant för ena polen i en fortlöpande dialektik inom den kommunistiska rörelsen. Teoretisk och organiserad kommunism baserar sina idéer och sin praktik på proletariatets verkliga rörelse i sin antagonistiska kamp mot kapitalet. Teoretisk kommunism är ett försök till en destillation av de lärdomar som den proletära kampen givit oss. Hur som helst finns det en ständig motsättning i denna strävan. De lärdomar som tidigare kamper givit oss tenderar mot en än mer sammanhängande teori som manifesterar sig i ett principprogram. Men en tillgivenhet mot detta program innebär nödvändigtvis att man upprätthåller en kritisk attityd till proletära kamper. Som ett resultat av detta kommer de principiella kommunisterna tendera att bli mer och mer distanserade från proletärers verkliga kamp. »Bordigism» i en del av sina manifestationer, som en principiell rörelse baserad på ett »invariant»2 program, är ett av de renaste exemplen på denna pol.

Pannekoek och den tyska/holländska vänstern framträder vid den motsatta polen i denna dialektik, precis som rörelser såsom »autonomismen». Dessa riktningar försöker att hålla sin teori i överensstämmelse med proletariatets senaste kamper och med förändringarna i kapitalets organisation. Detta kan tyvärr leda till en oavbruten revidering av politiska positioner (eller snarare en vägran att hålla sig till någon position), eller kan annars leda till immediatism eller spontanistisk arbetarism3.

Det är nödvändigt att gå bortom alla falska motsättningar mellan program och spontanitet. Kommunismen är både proletariatets självaktivitet och den rigorösa teoretiska kritik som uttrycker och föregriper den.

Vänsterns ursprung

Om den tyska och den italienska vänstern i sina sista inkarnationer representerar två återkommande rörelser i klasskampen, då uppstår frågan varför detta är fallet. Trots allt härrör de båda rörelserna från samma tid i europeiska stater som genomgått revolutionära chocker efter första världskriget. Vilka är de materiella skillnader som i vissa fall leder till olika ståndpunkter? Den italienska och den tyska vänstern kan ses som historiska produkter av den proletära rörelsen i sina respektive länder och av de socialdemokratiska partier från vilka de härstammar.

Både Bordiga och Pannekoek hade redan slagits mot »revisionismen» (reformismen) före första världskriget och de holländska radikalerna hade redan bildat sitt eget parti. Den avgörande skillnaden mellan de italienska och tyska socialistiska partierna var deras förhållande till första världskriget, och dessa skillnader reflekterade graden av enighet i deras respektive samhällen. Både Tyskland och Italien hade ganska nyligen enats som nationalstater. Italien var en relativt svag makt med en därav vacklande utrikespolitik. Det betydde att kriget ifrågasattes i hög grad i det italienska samhället i allmänhet. Tyskland var en mycket starkare makt, med en modern industriell ekonomi och en centraliserad stat med en stark militär. Stöd för statens krigsmål var därför mycket mer genomgripande. Ledningen i det tyska socialdemokratiska partiet stödde kriget som allra först bara hade motsatts av en liten radikal vänster, vilken växte medan kriget drog ut på tiden. Efter att ha misslyckats med att vinna över partiet tvingades vänstern till splittring och till att bilda sina egna organisationer. Pannekoeks betoning på att klassens »ande» överlever särskilda organisationsformer kan ses härröra härifrån, liksom den rådistiska betoningen på splittringar. Italienska socialistpartiet å andra sidan motsatte sig kriget, fastän på ett halvhjärtat och vacklande sätt, med bara en oliktänkande minoritet kring Mussolini som stödde det och som lämnade partiet för att grunda fascismen. Vänstern bröt dock organisatoriskt först när de gjorde en principiell brytning mellan revolutionärer och maximalister4 för att bilda sitt eget kommunistparti 1921. Detta är kanske ursprunget till den italienska vänsterns betoning på organisatorisk kontinuitet och program. Likaledes är det möjligt att avgöra materiella orsaker i deras respektive historia till deras mycket olika inställning till demokrati. Bordigas kamp mot frimurare, vilka var ett demokratiskt men inte på något sätt marxistiskt element, inom Italienska socialistpartiet var början på en kamp mot demokrati i sig. Å andra sidan kan Pannekoeks stöd för de kämpande gräsrötterna och hans linje mot de revisionistiska ledarna ses som ursprunget till hans spontanism och demokratism.

Pannekoek

Pannekoek var en nederländsk kommunist, aktiv i både det tyska och holländska socialdemokratiska partiet och senare i Hollands kommunistiska parti, samt i Groep van internationale communisten. Han var inflytelserik i den vänsterkommunistiska rörelsen, speciellt i Tyskland, men även i vidare kretsar. Hans arbete bör ses som en teoretisering av den tyska/holländska revolutionära proletära rörelsen med dess styrkor och svagheter, snarare än enbart produkten av en ensam intellektuell. Hans arbete är ett exempel på en särskild, återkommande riktning i radikala rörelser. Denna riktning karaktäriseras med termer såsom rådism, arbetarism, »vid produktionsplatsen», immediatism och med en betoning på spontanitet. Dessa aspekter återkommer om och om igen i olika sammanhang och i olika rörelser: Workers autonomy, situationistiska idéer, Industrial workers of the world, vissa anarkistiska strömningar och i tysk, holländsk och brittisk vänsterkommunism.

Första internationalen deklarerade att »arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk...». Detta tillsynes okomplicerade uttalande som nästan alla moderna marxistiska riktningar står fast vid tolkas faktiskt på subtilt olika sätt. Ska särskilda grupper av arbetare eller till och med enskilda arbetare frigöra sig, eller frigör klassen som enhet sig själv? Har varje kamp förd av en grupp arbetare en potential att återskapa det kommunistiska programmet eller förutsätter klassmedvetandets utveckling en bredare diskussion och erfarenhet? Rådskommunisterna satte sin tro på »arbetarna själva» och hade en benägenhet att förmoda att kommunismen fanns immanent5 i alla arbetsplatskamper. Denna tro hade ett antal viktiga, naturliga följder. Den formade grunden i deras kritik av politiska grupper – vad är deras positiva roll om arbetarna kan återskapa kommunistisk kritik i vilken kamp som helst? Den formade grunden för deras demokratism och »självförvaltningsfetisch» – eftersom arbetarna är latent kommunistiska, är att ge dem makt detsamma som att förinta kapitalet. Slutligen styrkte det deras arbetarism – om arbetsplatskamper är latent kommunistiska, då kan allt annat underordnas dem.

Det finns en grundläggande motsättning i tron på att arbetarna blir revolutionära spontant, helt oberoende av deras egna individuella erfarenheter och det faktum att denna tro själv innehas av och propageras för av en politisk minoritet aktiva rådister (till exempel). Rådisternas uppfattningar utvecklades inte spontant, utan genom en konfrontation med Marx, Luxemburg, Kautsky, Lenin, genom läsning och politisk diskussion, och inte bara genom deltagande i en strejk eller strejkrörelse. Motsättningen mellan spontanitet och medvetna minoriteter har varit en ständig problematik för den tyska vänstern, och man har lutat åt att finna en lösning i sin egen upplösning. Rådisterna teoretiserar bort sig själva.

Medvetande utvecklas ojämnt; ofta utvecklas det allra först i minoriteter och dessa minoriteter kan spela en positiv roll: »de ger klarhet», som Pannekoek uttrycker det. Dessa minoriteter är »organ för arbetarklassens självupplysning». Men kan en sådan »självupplysning» endast vara en förändring i medvetandet, så som han antyder? Säkerligen handlar »upplysning» också om taktik och handling. Det är minoriteterna, vilka utgör det materiella partiet (se nedan), som också kan leda klassen i betydelsen att sätta en kurs som klassens mest militanta element finner vara den bästa att följa. I den här meningen blir partiet »klassens organ» (Bordiga) och alla starka distinktioner mellan de kommunistiska minoriteterna och den proletära massan försvinner.

Pannekoeks »Parti och arbetarklass»

När Pannekoek fastslår att »Den gamla [arbetar]rörelsen är förkroppsligad i partier»6 är det tydligt att han använder ordet »parti» främst åsyftandes formella organisationer. Han skiljer partiet från klassen och förstår inte det »historiska» eller materiella partiet som klassens produkt.

Enligt Pannekoek måste arbetarna »tänka själva, handla själva».7 Men arbetare, individer anställda i tusentals skiljda företag, tänker, handlar och beslutar oftast individuellt, eller i bästa fall »sektionellt». Först när arbetare börjar förena sig som klass-för-sig, och handlar i politisk enighet, kan de börja tänka, handla och besluta kollektivt på ett sammanhängande sätt som föregriper kommunismen. Under normala förhållanden är den enda enighet de har »medborgerligheten».

För Pannekoek är »klass … en gruppering efter [ekonomiska] intressen»8. Men vad innebär ekonomiska intressen? Varför se på en klass, arbetarna, istället för på en annan, säg bönderna? Eller varför välja vår klass istället för vårt kön, vår nation, vår hudfärg eller vår ögonfärg? Det viktiga är kommunism, klasskamp, antagonismen i detta samhälle som går i riktning mot en lösning i kommunismen. Klassen definierar sig själv framförallt genom klasskamp, de alienerades, proletärernas, kamp mot alienerande krafter: kapitalet, dess stat, lönearbetets relationer, isolering och så vidare. Ekonomiska intressen är bestämmande element men inte de definierande; utgångspunkten är kamp, praktisk antagonism. Rådismen gör felet att överbetona de objektiva förhållandena, klassen-i-sig. Utifrån den utgångspunkten slutar det i arbetarism, demokratism och spontanism. Bordiga gör i Parti och klass det motsatta felet och överbetonar de subjektiva förhållandena, klassen i kamp, klassen-för-sig.9 Denna överbetoning på det subjektiva elementet resulterar i en idealistisk vinkling i hans analys och en överbetoning på det taktisk-politiska. Klassen måste förstås som en dialektisk enhet av klass-för-sig och klass-i-sig, med de ekonomiska förhållandena som grund för dess antagonistiska position i samhället. Arbetarnas position som produktionselement är inte det som definierar klasskampen och kommunismen, men formar en del av den materiella basen.

Pannekoek påvisar en felaktig synpunkt från den gamla arbetarrörelsen: »Under socialdemokratins uppkomst verkade det, som om detta parti så småningom skulle omfatta hela arbetarklassen, dels som medlemmar, dels som sympatisörer … eftersom teorin angav, att lika intressen nödvändigtvis måste åstadkomma lika åsikter och lika mål…»10. Uppfattningen som Pannekoek attackerar var verkligen felaktig. Den såg helt på klassen i-sig-själv (definierad enligt Pannekoek av ekonomiska intressen) under utveckling till klassen-för-sig (definierad av sin kamp mot kapitalet) och gjorde det formellt, framför faktiskt, det vill säga organisatorisk enighet först, enighet i revolutionär kamp senare. I verkligheten kommer några vars ekonomiska intressen ligger i kommunismen förbli kontrarevolutionära intill slutet. Pannekoek har en korrekt syn på att arbetarklassen kommer att vara huvudkällan till rörelsen mot kommunism. Likväl håller han fast vid det mekaniska idealet att alla arbetare – eller alla kroppsarbetare –en masse11 kommer att bli socialister, vilket är nonsens. Pannekoek attackerar en misslyckad strategi baserad på denna utgångspunkt men attackerar inte den felaktiga utgångspunkten i sig. Som han säger producerar samhället förvisso »strider och motsättningar»12 och det är därför revolutionär kamp utbryter utan att alla arbetare blir kommunister. Här bibehåller Pannekoek en demokratisk, sociologisk och arbetaristisk synpunkt i konflikt med verkligheten.

Pannekoek antar att dagens partier vill substituera13 klassen med sig själva och faktiskt regera över arbetarna (något som Bordiga motsätter sig). Men Pannekoek erkänner möjligheten med politiska grupperingar som »spelar en helt annan roll än vad partierna idag gör anspråk på»14. Han betonar med rätta nödvändigheten av klassens handling, både under revolutionen och efter den som nödvändigt för att besegra bourgeoisien och säkra segern (med eller utan det formella partiet). Han hänsyftar också på nödvändigheten av massdeltagande som en metod för utveckling av medvetande. Här genljuder han vad Marx framhöll i Den tyska ideologin:

Såväl för att detta kommunistiska medvetande skall få spridning bland massorna som för förverkligandet av själva saken måste människomassorna förändras och förändras på ett sådant sätt, som bara kan ske genom en praktisk rörelse, en revolution. Denna revolution är alltså inte bara nödvändig därför att den härskande klassen inte kan störtas på något annat sätt utan också därför att den klass som störtar den bara genom en revolution kan få allt det gamla träcket från halsen och bli kapabel att bygga ett nytt samhälle från grunden.15

Självförvaltning

Ett av rådskommunismens element i allmänhet är kravet på »självförvaltning av företag» (Pannekoek). Detta resultat av den tyska vänsterns demokratiska arbetarism är en av riktningens svagaste element. Rådskommunisterna såg som sitt mål att arbetarna tar över fabrikerna och driver dem själva. Det resulterar i en myopisk16 syn på revolutionen, vilken letar efter förändringar i förvaltningen, istället för en total omvandling av samhället.

Självförvaltning, företag drivna av de arbetare som är anställda i dem, ändrar bara ägandeskapet och förvaltningen av företaget. I det kapitalistiska samhället, där olika företag opererar genom marknadsmekanismer som element i ett enda samhälleligt kapital, spelar det ingen roll om ett företag ägs privat, eller av ett samfällt aktiebolag, eller av staten, eller av dess anställda. Likaledes, oavsett om förvaltningen är hierarkisk eller demokratisk, förändras inte företagets natur som ett element i det kapitalistiska samhället. Självförvaltning inskränks till proletärernas självförvaltning av sin egen utsugning. Än värre, som ett medel som ofta tas till i icke-vinstgivande, misslyckade företag, av arbetare som försöker förhindra stängning och sin egen arbetslöshet, medför ofta självförvaltning en högre grad av utsugning än i ett normalt företag. Arbetarna »väljer fritt» (under press från marknaden) att arbeta hårdare för mindre pengar för att hålla företaget igång. Självförvaltning verkar därför som ett vapen för kapitalistisk krishantering. Den kapitalistiska naturen i självförvaltade företag har inte bara påvisats teoretiskt, utan har ofta visat sig i det faktum att självförvaltning då och då har tagits upp av kapitalistiska grupper.17

Problemet med självförvaltning förstods redan 1920 av Bordiga, om än med ett etatistiskt18 perspektiv.

Fabriken kommer att erövras av arbetarklassen – och inte bara av arbetsstyrkan anställd i den, vilken skulle vara alldeles för svag och icke-kommunistisk – bara efter att arbetarklassen som helhet har tagit den politiska makten. Om den inte har gjort detta, kommer de kejserliga vaktstyrkorna, karabinjärerna etc. – med andra ord, vålds- och förtrycksmekanismerna som bourgeoisien har till sitt förfogande, dess politiska maktapparat – att se till att alla illusioner undanröjs.19

Det praktiska resultatet av självförvaltningsperspektivet visade sig i Frankrike 1968. Ockupationsrörelsen startade i universiteten som hade omvandlats av revolutionärerna till sociala utrymmen (och inte kollektiva universitet). Som två deltagare i rörelsen beskriver det:

Upptrappningen hade gått så långt som till formerandet av generalförsamlingar med sektioner av befolkningen inom de ockuperade universiteten. Ockupanterna organiserade sina egna aktiviteter.

De människor som »socialiserade» universiteten såg emellertid inte fabrikerna som samhälleliga produktionsmedel; de såg inte att dessa fabriker inte bara hade byggts av de anställda arbetarna, utan av generationer av arbetande människor.20

De som hade detta perspektiv »stödde» arbetarna, men oroade sig för att substituera sin egen aktivitet med arbetarnas. Man förlitade sig därför på att arbetarna skulle befria sig själva, fabrik för fabrik:

Genom att säga till sig själva att det var »upp till arbetarna» att inta fabrikerna, ägde en »substitution» faktiskt rum, men det var den motsatta »substitutionen» till den som anarkisterna fruktade. Aktivisterna substituerade arbetarbyråkratins icke-handling (eller snarare den byråkratiska handlingen), vilken var den enda handling som arbetarna var villiga att utföra, med sitt eget handlande.21

Den 21 maj, ockupationens andra dag, upptäckte aktivisterna i aktionskommittén att alla fabriksportarna var stängda och att fackdelegater försvarade ingångarna mot »provokatörer».22

Den brittiska gruvarbetarstrejken 1984–1985 tog åter upp frågan om företaget och klasskampen, både praktiskt och teoretiskt. Som Wildcat argumenterade:

Vilken arbetsplatskamp som helst kan falla i korporativismens fälla så länge som den fortsätter att bara vara en arbetsplatskamp. … I gruvarbetarstrejken … var höjdpunkterna när arbetarklassen som helhet blev involverad – t.ex. försvaret av gruvsamhällena mot polisen. »Territorium» inbegriper arbetsplatser och det är ofta mycket strategiskt viktigt att splittra upp, inta och/eller förstöra dem. Arbetsplatsockupationer, till exempel, är ett viktigt tillfälle att underminera arbetsplatsernas roll som ett »företag» separerat från resten av samhället – genom att bjuda in andra proletärer till området jämte dem som normalt arbetar där, genom att återta resurser såsom tryckning och kommunikation, genom att ge bort användbara produkter som förvarats på området…»23

De verkliga höjdpunkterna i klasskampen är när arbetarna bryter sig ut ur företagen och kämpar på samhällets terräng. Exempel inbegriper Pariskommunen 1871 och Kronstadt 1921. Detta står i bjärt kontrast till olika vänsteristers aktiviteter, vilka alltid försöker ta sig in i fabrikerna.

Fackföreningar, fabriksorganisationer och sovjeter

Tredje internationalen menade att arbetarrörelsen hade utvecklats från en uppdelning i parti, fackförening och kooperativ till en uppdelning »som vi närmar oss överallt» i parti, sovjeter och fackföreningar. Den verkliga rörelsen utvecklades i själva verket på ett annat sätt i de länder där rörelsen var som mest avancerad, i Ryssland och Tyskland. Rörelsens faktiska form var en uppdelning i parti, sovjeter och fabriksorganisationer. Fabriksorganisationerna tog formen av fabrikskommittéer i Ryssland, fabriksråd i Italien och Betriebsräte och senare Unionen i Tyskland. Distinktionen mellan fabriksorganisationer å ena sidan och arbetarråd å andra sidan, var ibland diffus både i verkligheten och i teorin, men konstaterades som tydligast i Bordigas polemik mot Gramsci. Gramsci hade entusiastiskt kastat sig in i ett stöd för fabriksrådsrörelsen i Turin och identifierade den som början på en rådsrörelse. Bordiga underströk skillnaden mellan fabriksråd, baserade i särskilda företag, och arbetarråd, vilka sammanslöt alla proletärer territoriellt. Han såg att fabriksorganisationer inte kunde spela samma radikala roll som sovjeter, att de inte kunde omvandla samhället som helhet. Bordiga såg att de delvis hade samma svagheter som fackföreningarna, såsom »sektionalism» och arbetarism, och avfärdade dem därigenom på ett felaktigt sätt för att till sin natur vara en ny typ av fackförening. Avfärdandet är mer förståeligt i det italienska sammanhanget där fabriksråden endast tilläts att välja fackföreningsmedlemmar som ombud. I Tyskland, där kommunisterna i fabriksorganisationerna uppmanade arbetarna att lämna fackföreningarna, hade det varit mycket svårare att avfärda dem på det viset.

Rådskommunisterna tenderade i likhet med Gramsci att förväxla fabriksorganisationerna med arbetarråd. Faktum är att de som värst antog en extrem form av arbetarism som förnekade proletariatets existens utanför fabriken. »Bara i fabriken är dagens arbetare en riktigt proletär… Utanför fabriken är han en småborgare…»24. Å andra sidan manade den revolutionära rörelsen i Storbritannien efter första världskriget till sociala sovjeter, delvis som ett resultat av stigande arbetslöshet som utestängde revolutionärer från arbetsplatserna. Detta kan ha influerat den inställning som Sylvia Pankhurst hade och som efterlyste ett sovjetsystem som skulle sammansluta alla proletärer, även de utanför företagen såsom hemmafruar.25 I kontrast till utbredd förvirring om sovjeterna representerade detta ett viktigt igenkännande av dem som sociala och proletära, och inte bara som arbetarorganisationer.

Klassammansättning

Sovjeter och fabriksorganisationer framträdde i slutet på en fas med kapitalackumulation baserad på yrkesarbetaren och i början på en fas baserad på massarbetaren.26 Fabriksorganisationer tenderade att representera denna sektor av klassen, yrkesarbetaren. Sovjeter och arbetarråd, som härstammade från den ryska bondekommunen27, sammansluter proletärer territoriellt. Potentiellt är de inte bara arbetarnas självorganisering, utan hela klassens, inkluderat grupper som delvis kan vara exkluderade från arbetsplatserna men ändå involverade i kamp, såsom (under vissa förhållanden) soldater, kvinnor och studenter.

Som bäst var fabriksorganisationerna kamporganisationer för arbetare; de kämpade mot fackföreningarna som hade blivit mer konservativa och integrerats i staten under första världskriget. De uttryckte utvecklingen av klassen-i-sig till klassen-för-sig. Sovjeter var, åtminstone potentiellt, kamporganisationer för hela klassen och formerade en motmakt till den borgerliga staten. De representerade således övergången från klassen-för-sig till proletariatets självupphävande, till en kommunistisk mänsklighet.

Bordiga hade rätt när han påpekade fabriksorganisationernas bristfällighet. Med utgångspunkt i ekonomin kan de inte nå totaliteten eller vara organisationen för klassen som helhet. Men efter att ha framfört denna riktiga kritik, avfärdar han dem och misslyckas med att se vad som är positivt med dem till skillnad från fackföreningarna. Bland deras styrkor fanns följande: vägran till förhandling (hos die Unionen), barriärer mellan olika branscher bröts ner, fackföreningarnas reaktionära ledare och byråkrati dumpades och revolutionära och kämpande arbetare sammanslöts i en organisation med ett radikalt program. Även om social omvandling inte kan sluta vid fabriksportarna, förblir kamp vid platsen för exploateringen centralt för proletariatets subversiva kraft. Fabriksorganisationer bildades av radikala arbetare i en revolutionär situation och representerade ett radikalt brott med fackföreningarna som hade integrerats i kapitalet genom år av fredliga aktioner för en spottstyver.

I Tyskland dominerades arbetarråden eller die Räte av socialdemokraterna, kontrarevolutionens parti, som neutraliserade råden och förberedde Weimarrepublikens bildande. I denna situation tillhandahöll fabriksorganisationerna en bas för revolutionär opposition. Här finns en historiens ironi. Den rådskommunistiska riktningen uppstod där arbetarråden misslyckats med att göra revolution och rådskommunisterna var karaktäristiskt nog organiserade i fabriksorganisationerna. Detta kan ha bidragit till den rådskommunistiska förväxlingen mellan fabriksorganisationer och arbetarråd.

Bildandet av sovjeter säkrar inte på något sätt att revolutionen lyckas. Det faktum att sovjeter opererar på den samhälleliga terrängen, snarare än bara på den ekonomiska, kan innebära att de än mer är en måltavla för manipulation från olika politiska riktningar än vad fabriksorganisationerna är (fastän de senare var långtifrån immuna mot sådan manipulation). I Ryssland och Tyskland bildade proletariatet båda typerna av organisationer (såväl som partier), kanske för att ingen organisationsform ensam visade sig vara adekvat.

Motsättningen sovjet–fabriksorganisation, som uppstod i de tyska och ryska revolutionerna, har tenderat att överskridas vid särskilda höjdpunkter i klasskampen. Detta kan man se i exemplen från vissa kamper som organiserats av massförsamlingar, till exempel i Spanien under perioden 1976–1978. Ett särskilt exempel på en konflikt av denna typ är hamnarbetarnas kamp i Gijon, i norra Spanien mellan 1983 och 1985. Kampen organiserades genom en församling som sammanträdde i en oanvänd biograf. Alla som var delaktiga i kampen var delaktiga i församlingen, oavsett om de var hamnarbetare, gruvarbetare, teknikstudenter eller bara någon gammal proletär. Följaktligen var församlingen inte längre arbetsplatsbaserad, utan samlade alla kämpande proletärer i en våldsam kamp på den samhälleliga terrängen.

Bordiga

Bordiga var en ledande medlem i vänstern inom Italienska socialistpartiet och under en tid ordförande för Italienska kommunistpartiet. Efter andra världskriget och fram till sin död 1970 samarbetade han först med Internationalistiska kommunistiska partiet och sedan med Internationella kommunistiska partiet28. Hans arbete var mer än resultatet av en individ, snarare var det viktigt för att uttrycka den självmedvetna revolutionära rörelsen i Italien efter andra världskriget.

När Parti och klass skrevs såg Bordiga bolsjevikerna och Tredje internationalen som verkliga kommunistiska partier. Han kom senare att motsätta sig politiken om bolsjevisering som krävde en mekanisk enighet, upprätthållen av de »verkställande direktörerna», och föredrog en »organisk centralism» i vilken alla medlemmar skulle delta aktivt. »Det skulle vara ett fatalt misstag att betrakta partiet som uppdelat i två grupper, den ena hängiven till studier och den andra till handling; en sådan uppdelning är dödlig för partiets kropp, liksom för den individuella aktivisten.»29 Senare kom han att fortsätta att kritisera Lenin. Trots det, genom att se IKP, det existerande formella partiet, som proletariatets essens som revolutionär klass, kom han att behålla element från en bolsjevikisk position genom hela livet.

Men bolsjevikerna var faktiskt en del av vänstern inom den socialdemokratiska rörelsen och intog bara en revolutionär position eftersom den demokratiska vägen till makten, som stöddes av majoriteten i Andra internationalen, inte var ett alternativ i Tsarryssland. Bolsjevikerna var revolutionära visavi den ryska aristokratin men de övertog det organisatoriska och ekonomiska programmet, det vill säga ett kapitalistiskt program, från Andra internationalen. Efter oktoberrevolutionen antog de snabbt en kontrarevolutionär position, först mot de ryska massorna och sedan mot det internationella proletariatet, inklusive de revolutionära elementen i de kommunistiska partierna. Faktum är att Bordigas hållning var mer subversiv än bolsjevikernas, oavsett hur mycket han uppfattade sig själv vara överens med Lenin. Hans uppfattning om partiet ska inte förväxlas med en rent substitutionistisk ståndpunkt.

För Bordiga ska partiet först och främst ses som en del av klassen, närmare bestämt en minoritet och inte hela klassen. Senare betonade han att partiet är klassens organ och inte endast en del av den, det vill säga att det inte är representativt:

Med respekt för partiets natur vidhåller vi att det är arbetarklassens »organ». Att vidhålla att partiet är »en del» och inte ett »organ» antyder ett intresse för att identifiera partiet och klassen på ett statistiskt vis och är symtomatiskt för en opportunistisk avvikelse. Den statistiska identifieringen av parti och klass har alltid varit något av det karaktäristiska för opportunistisk arbetarism30

Bordiga såg klassen som en rörelse och inte som ett rent statistiskt faktum. Här håller han sig vid Marx inställning, som i slutet i tredje bandet av Kapitalet, genom att fråga »Vad är det som konstituerar en klass?», avvisar att »revenyer och revenykällor är identiska» som ett kriterium. Den »oändliga mängd av intressen och stånd i vilken den samhälleliga arbetsdelningen splittrar arbetare liksom kapitalister och jordägare» skulle i det fallet antyda ett oändligt antal klasser.31 Klasser är långt ifrån sociologiska kategorier utan dynamiska och vända mot varandra. I en central passage i Parti och klass skriver Bordiga:

Istället för att ta ett fotografi av samhället vid ett givet ögonblick (såsom den gamla metafysiska metoden) och sedan studera det för att urskilja de olika kategorierna, varpå individerna som utgör samhället måste klassificeras, ser den dialektiska metoden historien som en film som spelar upp sina på varandra följande scener; klassen måste sökas efter och urskiljas i denna rörelses tydliga huvuddrag.

Om vi använder den första metoden skulle vi utsättas för tusentals invändningar från rena statistiker och demografiker – kortsynta personer, om ens det – som skulle skärskåda våra skiljelinjer och anmärka på att det inte finns två klasser, inte ens tre eller fyra, utan att det kan finnas ett hundratal eller till och med ett tusental klasser som skiljs åt av successiva graderingar och odefinierbara gråzoner. Med den andra metoden använder vi oss av något annorlunda kriterier för att urskilja den där protagonisten, klassen, i den historiska tragedin, och för att fastställa dess karaktär, dess kamper och dess mål, vilka konkretiseras i uppenbara enhetliga huvuddrag ibland en mängd föränderliga sakförhållanden; medan den arme statistiska fotografen endast registrerar detta som en kall serie livlös data.

Därför, för att fastslå att en klass existerar och agerar vid en given tidpunkt i historien, är det till exempel inte tillräckligt att veta hur många köpmän det fanns i Paris under Ludvig XIV:s tid, eller antalet engelska godsägare på 1700-talet, eller antalet arbetare i den belgiska tillverkningsindustrin i början av 1800-talet. Istället måste vi underkasta våra logiska efterforskningar en hel historisk period; vi måste urskilja en samhällelig, och därför politisk, rörelse som söker sig framåt genom upp- och nedgångarna, misstagen och framgångarna, hela tiden uppenbart förbunden med ett samhällsskikts intresseuppsättning, vilket har försatts i en särskild situation av produktionssättet och dess utveckling.

För Bordiga uppstår medvetande först av allt i små grupper av arbetare. När massan tvingas agera leder dessa små grupper resten. Det materiella partiet är samlingen av små ledande grupper, de radikala minoriteterna. Rörelsen som definierar en klass nödvändiggör också ett parti. Men det partiet må existera materiellt men inte formellt. Det vill säga att klassens politiska rörelse inte nödvändigtvis är samlad i speciella formella organisationer kallade för parti, med medlemskort, mål och principer och interntidning. Partiet kan existera som en mer diffus rörelse, kanske som många grupper, där alla eller inte någon kan kallas för parti. Eller så kan det bestå av fraktioner av sådana grupper, eller av informella kontakter mellan individer som inte är medlemmar i någon grupp. Den här aspekten av Bordigas syn på partiet utvecklades senare av Camatte i kontrast till några av de italienska vänstergruppernas organisationsfetischism. Det är tydligt att denna ståndpunkt är långt avlägsen Kautskys och Lenins, att socialistiskt medvetande bara kan tillföras arbetarna »utifrån» av en »borgerlig intelligentia».32

Bordiga argumenterade för att »›de socialdemokratiska partiernas bankrutt i Andra internationalen inte på något sätt var konkursen för proletära partier i allmänhet›, utan, om vi får säga så, misslyckandet för organismer som hade glömt att de var partier eftersom de hade upphört att vara partier». Det vill säga att det formella partiet hade upphört att vara det materiella partiet. Detta fenomen kom att återkomma igen med kommunistpartiernas degenerering.

I de flesta situationer är inte de radikala minoriteternas alla medlemmar samlade i samma organisationer. Under perioden som följde ryska revolutionen tenderade faktiskt de olika minoritetsgrupperna att gå ihop till ett formellt parti. Tredje internationalens dekret att »i varje land får det bara finnas ett kommunistiskt parti» uttryckte formellt denna tendens. Hur som helst, till följd av ryska revolutionens degenerering och kontrarevolutionens seger i Västeuropa kom denna tendens att vändas till motsatsen. Det ryska partiet kom alltmer att favorisera högerfalangerna i de olika nationella sektionerna av internationalen och sökte anpassning till de kapitalistiska makterna, speciellt genom en allians med de socialdemokratiska partierna. Vänstern inom partierna, ibland majoriteten av medlemmarna, tenderade från och med då att bryta sig ur kommunistpartierna för att bilda vänsterkommunistiska grupper. Det materiella partiet har ett dialektiskt förhållande till klassrörelsen och kan inte fortsätta att existera som en massorganisation utanför en massrörelse. Formella partier degenereras när rörelsen avtar och de radikala minoriteterna tvingas omgruppera, som fraktioner eller i separata organisationer. I vissa avseenden står Bordiga nära Pannekoek i den här frågan:

Proletariatets organisation – dess viktigaste källa till styrka – får inte förväxlas med dagens organisationsformer … Denna organisations natur är någonting spirituellt – inte mindre än hela omvandlingen av proletariatets mentalitet.33

Båda upprepar Marx uppfattning på vissa punkter:

Förbundet34, liksom Årstidernas sällskap35 i Paris och ett hundratal andra sammanslutningar, var bara en episod i partiets historia, vilket överallt spontant växer fram ur det moderna samhällets grundval – – – Med termen »parti», förstår jag parti i den vida historiska meningen.36

Bordiga beskrev partiets utveckling såhär: det härrör dynamiskt från klassens aktivitet. När det väl har formerats koncentrerar det klassens revolutionära medvetande och vilja. Från och med nu leder partiet klassen och använder andra organisationer blott som en transportbana. Fortsätter man det här resonemanget ser man hur partiets relation till klassen glider från dynamisk produkt, till väsen, till härskare, med ett ord till bolsjevism. Den dialektiska enheten mellan klass och parti som finns explicit i resonemangets början, ger i slutet vika för en simpel hierarki och ordergång. Utan tvivel är en centraliserad, disciplinerad organisation ett väsentligt element vid vissa tillfällen, såsom vid organiserandet av ett uppror.37 Bordiga går emellertid alldeles för långt med att lyfta fram den centraliserade formen som partiets allmänna form. Det materiella partiet är en klassens produkt och kan inte annat än fortsätta att vara det. Brottet med tvåvägsinteraktionen mellan proletariat och parti och dess ersättning med partiets monolog är ett tecken på partiets degenerering.

Arbetardemokrati och proletär diktatur

Bordiga påpekar att klassens intressen inte är desamma som för en sektor eller bransch. Därför kan klassens intressen bara uttryckas av en sammanslutning av alla radikala minoriteter, härrörandes från alla kategorier. Detta är partiet. Partiet förenar alla klassens tendenser, både socialt, genom att sammansluta olika kategorier, och geografiskt genom att sammansluta olika områden.

Hur som helst går inte Bordiga in i detalj på hur denna förening kan komma att ske. Faktum är att klassens formerande, som en klass och även som ett parti, kan inrymma inkoherens, motsägelser och konflikter mellan olika delar av proletariatet, baserade på lön, yrkesskicklighet, arbete eller arbetslöshet, könssegregering i arbetet, »ras» och så vidare. Dessa komplexa men vitala problem för klassens politiska rekomposition38 har varit i den autonomistiska marxistiska strömningens huvudsakliga fokus.39 De olika sätt som delar av proletariatet kämpar på för sina egna intressen, kommunicerar deras erfarenhet och strider för deras behov inom klassen i vid mening, såväl som mot kapitalet, och utmanar ideligen den »revolutionära teorins» etablerade sanningar. Bidragen från diverse »autonomistiska» strömningar är oumbärliga, men också problematiska, eftersom ivern att motsätta sig varje »ortodoxi» också innebär en risk att överge klassterrängen fullständigt.40 I varje fall kan klassen(ig)het bara vara en produkt av kamp och inte ett problem för den statistiska framställningen.

Om endast en minoritet av klassen är medveten om sin position, sina intressen och sina revolutionära mål och innehar en vilja att uppnå det målet, då innehar en majoritet av klassen inte dessa attribut. Den demokratiska synpunkten som skulle sätta makten i klassmajoritetens händer, skulle sätta makten i händerna på de utan klassmedvetande eller revolutionär vilja. Men som Marx framhöll i Den tyska ideologin: »Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna»41, och de

… härskande tankarna är heller ingenting annat än det ideella uttrycket för härskande materiella förhållandena, de härskande materiella förhållandena uttryckta i tankar; alltså de förhållanden som just gör denna klass till den härskande, alltså tankarna om dess herradöme.42

Därför kommer en demokratisk makt, till och med en demokratisk arbetarmakt, sätta makten i händerna på kapitalet. Kommunismen avvisar arbetardemokrati och arbetarmakt, och stöder endast sin egen klassrörelse. De kommunistiska minoriteterna, det vill säga det materiella partiet, kämpar oförsonligt för att förverkliga kommunismen.

Bordiga framhöll att intern partidisciplin var ett motgift till degeneration. Denna inställning var helt felaktig som det visades av både bolsjevikpartiets och Italienska kommunistpartiets degenerering. Detta misstag var förvånande då Bordiga med rätta framhöll att »revolutionen är inte en fråga om organisationsformen». Faktum är att det inte finns några garantier mot degenerering. Om revolutionen misslyckas kan inte massorganisationer (partier, råd, fabriksorganisationer) samexistera obehindrat med kapitalet utan att tillmötesgå det och slutligen absorberas. För ett formellt parti är alternativen förräderi, att tyna bort till en obetydlig sekt eller upplösning. Ingen grad av intern disciplin kan förhindra detta. Smidandet av ett disciplinerad och centraliserat parti hindrar långt ifrån partiet från att gå över till kontrarevolutionen, faktum är att det blott tillhandahåller kontrarevolutionen med ett disciplinerad och centraliserat parti.

Bordiga fördömde den syndikalistiska (och rådistiska) tron på ekonomiska organisationer som demokratiska. Han påpekade också att ekonomisk decentralisering var borgerligt (eftersom separata företag är en specifik kapitalistisk form). Organisering av arbetare i fackföreningar accepteras av både demokratisk och fascistisk borgerlighet, både i teori och i praktik.

I motsättning till överbetoningen av ekonomisk kamp lägger Bordiga istället tonvikten på revolutionen som en politisk handling: krossandet av den borgerliga staten och dess ersättande med proletariatets diktatur, vilket han identifierar som en statsform. Men kommunismen har en kritik av politik, både praktiskt och teoretiskt.

Ju mer utvecklad och allmän den politiska förståelsen i ett folk är, desto mer kommer proletariatet att slösa sin energi – åtminstone i rörelsens inledande stadier – på meningslösa och idiotiska uppror som kommer att dränkas i blod. På grund av att det tänker i politiska termer, så anser det viljan vara orsaken till allt ont och våldet och störtandet av en särskild statsform som universalmedlet. Bevis: det franska proletariatets första utbrott. Arbetarna i Lyon föreställde sig sina mål vara helt och hållet politiska, de såg sig själva endast som republikens soldater, medan de i verkligheten var socialismens soldater. Så fördunklade deras egen förståelse det sociala eländets rötter, så förfalskade deras insikt deras verkliga mål, så bedrog deras politiska förståelse deras sociala instinkter.43

Den kommunistiska kritiken av politik i sig härstammar från proletariatets verkliga situation:

Men den gemenskap [Gemeinwesen] från vilken arbetaren är isolerad är en gemenskap av en helt annan verklighet och omfattning än den politiska gemenskapen. Den gemenskap från vilken hans eget arbete separerar honom är livet självt, det fysiska och andliga livet, den mänskliga moralen, aktiviteten, njutningen, det mänskliga väsendet.44

Det är just Bordigas överbetoning av politiken som resulterar i ett bristande intresse för pågående klasskamp och resulterar, till exempel, i att han misslyckas med en adekvat kritik av fackföreningarna. Bordiga såg revolutionen först och främst som överförandet av statsmakten från bourgeoisien till partiet. Varje verklig social omvandling kunde endast påbörjas efter detta. Som motsats sökte den tysk-holländska vänstern en överföring av makt inom fabrikerna från cheferna till arbetarna, och försummade frågan om staten. Vardera sida av den kommunistiska vänstern såg bara halva bilden. Vare sig statsmakt eller arbetarkontroll är verkliga fundament för social omvandling. Revolutionen är kommuniseringen av samhället, klasskampens utveckling genom återtagandet av samhället som helhet, en av-alienering i vilken det centraliserade politiska anfallet på staten bara är en del, även om det är en avgörande sådan. Proletariatet strävar varken efter att bli härskare över staten (avvisande av en etatistisk tolkning av »proletariatets diktatur») eller härskare över företaget (avvisande av självförvaltning), utan upphäver betingelserna för sin egen existens och därför sig själv som klass.

Marx om klasser

Både den italienska och den tyska vänstern verkar, i de texter som presenterats här, bara ha tagit upp en sida av den dialektiska synen på proletariatet som Marx analyserat: »Kapitalets välde har för denna massa skapat en gemensam situation, gemensamma intressen. Så är denna massa gentemot kapitalet redan en klass, ehuru ännu inte för sig själv.»45 Klassen definierad utifrån gemensamma intressen existerar som ett objekt, som en faktor i kapitalet, men också med separata intressen, från och emot kapitalet. Det vill säga att proletariatet är (potentiellt) i motsättning till kapitalet snarare än specifikt bourgeoisien. Detta var viktigt i analysen av Sovjetunionen, ett samhälle med kapital men utan en (lokal) bourgeoisie i sig. Som Bordiga framhöll: »vi är oroade över den extremt utvecklade formen av kapital, inte kapitalisten. Denna ledare behöver inga bestämda personer.»46. Marx fortsätter: »I kampen, som vi blott karakteriserat i några av dess faser, samlas denna massa, konstituerar sig som klass för sig själv.» Endast i klasskampen konstituerar proletariatet sig självt som ett subjekt, som en historisk aktör, bara då existerar det verkligen som en aktiv faktor för social utveckling. Distinktionen mellan klass-i-sig och klass-för-sig är analog med det de italienska autonomisterna gjorde i sin analys av arbetskraft (produktionsfaktor) och arbetarklass (politisk sammansättning). Den franska »ultravänstern» gjorde en liknande distinktion mellan arbetarklass (denna gång som en faktor i kapitalet) och proletariat (som revolutionärt subjekt). Dessa skilda terminologier är uppenbarligen inkompatibla, men proletariatets verkliga tendens är likväl igenkänd i var och ett av fallen.

Klassen definieras objektivt som de som är skilda från förvärvsmedlen för livets nödvändigheter, och som inte har något val förutom att oupphörligen sälja sin livsaktivitet för att erhålla dem:

… arbetskraften är skild från produktionsmedlen (inklusive de existensmedel, som utgör arbetskraftens egna produktionsmedel). Denna skilsmässa mellan arbetskraft och produktionsmedel kan endast upphävas genom att arbetskraften säljes till produktionsmedlens ägare.47

Bordiga summerade detta förhållande med frasen »utan reserver» för att påvisa reproduktionen av proletariatet och den cykliska, dynamiska reproduktionen av elände. Arbetarna erhåller en lön, kanske en hög lön, men så snart denna lön är spenderad är de tillbaka i utgångsläget: att inte ha något sätt att försörja sig på förutom genom försäljning av sin livsaktivitet:

I takt med sin ursprungliga ackumulation tömmer kapitalismen allas plånböcker, hus, fält och affärer, och förvandlar alla i ökande antal till fattighjon, utblottade, »utan reserver» och egendomslösa. Det reducerar dem i Marx mening till »löneslavar». Elände breder ut sig och välstånd koncentreras eftersom ökningen av det absoluta och relativa antalet egendomslösa proletärer, vilka varje dag bara kan äta vad de tjänat, är oproportionellt. Det ekonomiska fenomenet förändras inte av att någras löner någon gång, i vissa branscher, i vissa länder, ger dem möjlighet att besöka bordellen, biografen och, nöjenas nöje, ta en prenumeration på Unita48. Proletariatet är inte eländigare om lönerna faller, liksom det inte är mer välmående om lönerna ökar och priserna går ner. Det är inte mer välmående när det arbetar än när det är utan arbete. Vem som än har sjunkit ner i lönearbetarklassen är eländig i en absolut mening.49

Denna förståelse av välstånd och elände som någonting annat än endast konsumtionsnivån påminner om den situationistiska analysen av den »nya fattigdomen», som existerar bland proletärerna i moderna samhällen tillsammans med frysskåpen, färgteveapparaterna och chartersemestrarna.

Marx framhöll i Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning, att »Proletariatet befinner sig blott i vardande genom den industriella utveckling som brutit in i Tyskland, ty det är inte det naturligt uppkomna utan det artificiellt producerade armodet, inte de människomassor som nedtrycks mekaniskt, genom samhällets tyngd, utan de som framgår ur dess akuta upplösning, framförallt genom mellanståndets upplösning, som bildar proletariatet.»50 Denna identifiering av proletariatets ursprung i medelklassen hänger samman med kommentarer i De ekonomisk-filosofiska manuskripten angående arbetarens alienation från sin arbetsprodukt.

Arbetets objekt är därför att objektivera människans artliv, på så sätt att hon inte bara som i medvetandet intellektuellt utan verksamt och verkligt betraktar sig själv fördubblad och därmed sig själv i en egenhändigt skapad värld. Genom att det alienerade arbetet berövar människan objektet för hennes arbete, berövar det också hennes artliv…51

Denna uppfattning, att arbetarna skapar sig själva genom skapandet av sin produkt är nästan ofattbart i verkligt modern industri. De flesta arbetare ser knappt produkten som de kollektivt producerar. Där de verkligen är direkt involverade i dess produktion, där är arbetsdelningen så skarp att de inte har något utrymme för att i produktionsprocessen hävda sin individualitet. Detta var inte sant på Marx dagar. På den tiden sammanfördes småborgerliga producenter för att i manufakturen producera som proletärer för en enda kapitalist. Eller så sammanfördes småborgare eller manufakturarbetare i den nya samhällsinstitutionen, fabriken. Dessa nya proletärer, som härstammande från medelklassamhällets upplösning, torde verkligen direkt ha upplevt alienationen från sin arbetsprodukt, vilken de tidigare själva hade ägt, men som nu kapitalisten lade beslag på. Av det här kan man förstå alienationens betydelse, framför blott en utarmning, i Marx teori. Alienationen är fortfarande den avgörande förutsättningen för proletariatet, men tar sig idag alltmer akuta former. Nu för tiden är arbetarna alienerade från sin produkt till den grad att de knappt känner vid den som sin egen produkt. Processen i vilken du producerar dig själv genom din produkt är i sig nästan ett främmande [alien] koncept. Det hör till en annan värld.

In i 2000-talet

När man diskuterar artiklar skrivna på 1920- eller 1940-talen, även om det är viktigt, och även om de är symboliska för klassens rörelser vid den tiden, finns vissa begränsningar. Förvisso är det möjligt att titta på olika riktningar och försöka att gå bortom dem på något sätt, men man kan inte ignorera att de är uttryck från en förfluten tid. Det kapitalistiska samhället har utvecklats enormt mycket under decennierna sedan den tyska och italienska vänstern analyserade det, både kvantitativt och kvalitativt. Många skillnader skulle kunna påvisas avseende krig, television, transportmedel, socialdemokratins utveckling, »Sovjetunionens» historia, kolonialismens slut. Ett viktigt kännetecken för de senaste decennierna som är särskilt relevant här är utvecklingen av »den nya ekonomin», med mager produktion, med flexibilitet, med dess ökning av kontrakts- och tillfälligt arbete och med en generell försämring av arbetsmiljön. Dessa förändringar har introducerats av kapitalet som ett sätt att optimera exploateringen av arbetet på kort sikt.

Dessa förändringar i arbetets organisering tillsammans med andra sociala, kulturella och politiska förändringar, har som en naturlig följd en nedgång i arbetarnas självidentifikation med sitt arbete, en nedgång i producentmedvetandet. Nu för tiden, åtminstone i länder som USA och Storbritannien, har det blivit mindre vanligt att folk identifierar sig som »fabriksarbetare» eller som »tryckare» eller ens som »arbetare». Arbetare har mindre benägenhet att finna en mening i sin särskilda bransch eller särskilda industri. Istället, och mer än någonsin förr, ser arbetare arbete blott som ett medel för att nå ett mål. En utökning av tillfällighetsarbetet lanserades av kapitalet som ett sätt att försvaga dess »skyldigheter» mot arbetare, men det har också haft som effekt att det är mycket mindre troligt att arbetare identifierar sig, om än kritiskt, med »sin» chef eller »sitt» jobb. På detta sätt har kapitalet redan börjat upplösa en del av vad som menades med termen »arbetarklass» eller till och med »proletariat» (om det menas i delvis sociologisk mening). Om det är fallet, vad händer då med »parti och klass» eller med »proletariatets diktatur»?

Kommunismen har alltid strävat mot upphävandet av alla klasser genom proletariatets upphävande av sig självt. Kapitalismen, så som den har universaliserat sig själv, har alltid tenderat att upplösa klasser (småbourgeoisien, bondeklassen, aristokratin etc.). Detta upplösande av klasser, i sociologisk mening, fortsätter att ge oss, inte arbetarklass och bourgeoisie, utan ett ständigt växande proletariat och en alltmer proletariserad mänsklighet som ställs inför kapitalet och dess funktionärer (VD:ar, chefer, högt uppsatta statstjänstemän och så vidare), vilka som individer är mer och mer ersättliga. Alla försök att återuppväcka en arbetarklassidentitet, en stolthet i arbetets värde, av arbetets positiva sida, är konservativt och antikommunistiskt. Kommunismen har alltid varit en rörelse för dem som inget är och som måste bli allt, för de alienerade som bara kan frigöra sig själva genom att frigöra samhället som helhet.

Avslutande kommentarer

Bordiga och Pannekoek teoretiserade de proletära rörelsernas höjdpunkter i Italien respektive Tyskland. Bordigas taktiska misslyckanden (till exempel i frågan om fackföreningar) liksom hans styrkor (såsom kritiken av demokratin) är en produkt av den proletära rörelsen. Ofullständigheten i den italienska vänsterns kritik och behovet av en modifiering med den tyska/holländska vänsterns teser, är en konsekvens av dess erfarenheters nationella grund och av den speciella form klasskampen tog sig i Italien. På liknande sätt borde texterna skrivna av Pannekoek, som analyserade rörelsen i Tyskland och som var en stor teoretiker i KAPD, inte behandlas som en individs idéer utan som ett uttryck för den tyska och holländska arbetarklassens rörelse. Trots IKP:s internationalism gick de inte igenom samma klasstrider som de i den tyska rörelsen och frambringade därför inte samma teoretisering, särskilt inte i frågan om fackföreningarna. Dessa taktiska bristfälligheter verifierar i själva verket Bordigas partiteori. Partiet behöver samla proletärer från alla klassens sektioner och skapa en syntes av alla radikala tendenser inom klassen. Den nationella grunden för IKP och KAPD är orsaken till särdragen i deras teorier, inklusive begränsningarna.

En undersökning av dessa två riktningar, bland 1900-talets mest radikala, pekar bortom deras respektive begränsningar. Kommunismen är vare sig »arbetarrådens makt» eller »avantgardepartiets diktatur», inte heller är den beroende av någon annan förutbestämd organisatorisk form. Kommunismen är vare sig »arbetarnas självaktivitet» eller »programmet», men i synnerhet en proletär självaktivitet som återtar och återskapar det kommunistiska programmet. Det viktiga är inte organisationsformen utan vad det exakt är som organiseras; det väsentliga är kommuniseringen, mänsklighetens kollektiva återtagande av och omvandlingen av livet som helhet, som nu är alienerat genom kapitalet. Men de frågor som diskuteras här: organisation (parti, fackförening, sovjet), medvetande och klass, kan inte lösas på den teoretiska nivån. Det är möjligt att lära sig av den teori tidigare klassrörelser utvecklat, men bara en framtida rörelse kan lösa eller överskrida de dilemman som Bordiga och Pannekoek synliggör. »Kommunismen är för oss inte ett tillstånd som skall uppnås, inte ett ideal, efter vilket verkligheten skall inrätta sig. Det vi kallar kommunism är den verkliga rörelse som upphäver det nuvarande tillståndet. Betingelserna för denna rörelse framgår av den nu bestående förutsättningen.»52 Avvisandet av existerande kamper till förmån för principernas renhet är ett avvisande av kommunismen, av revolutionen. »Varje steg för den verkliga rörelsen är värt ett dussin program.»53 Revolutionen är inte utopiernas inträde i den verkliga världen, som nu bara huserar i litteraturen eller i människors huvuden. Den är inte några absoluta principers manifestation. Kommunismen är mänsklighetens skapelse, en skapelse som redan är pågående, som uppenbarar sig inför våra ögon. Proletariatet »lär sig» inte blott från striderna det utkämpar. Dessa strider, rotade i nödvändigheten, är i sig själva den kommunistiska rörelsens grundläggande element, omvandlingen av både samhälle och medvetande. Pannekoek och Bordiga, trots deras svagheter och trots de förändrade omständigheterna sedan de år dessa texter skrevs, är fortfarande viktiga just därför att de var kapabla att uttrycka den verkliga rörelsen under sin tid.

Bibliografi

Här är några av de böcker som vi har tyckt varit användbara i efterforskningen till introduktionen.54

Answeiler, Oskar, The soviets: The Russian workers, peasants, and soldiers councils 1905–1921, Pantheon, 1974

Bologna, Sergio, Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento consiliare (På engelska: Class composition and the theory of the party at the origins of the worker’s council movement. Red. anm.)

Bourrinet, Philippe, Le courant »bordiguiste» 1919–1999. Italie, France, Belgique, 1998 (Boken finns översatt till ett flertal språk och går att beställa från www.left-dis.nl. Övers. anm.)

Bourrinet, Philippe, La Gauche Communiste Germano-Hollandaise des ori­gines à 1968, 1998. (Boken går att beställa från www.left-dis.nl och är också översatt till engelska [2003]. Red. anm.)

Bricianer, Serge, Pannekoek et les conseils ouvriers, EDI, Paris 1969 och 1977

Camatte, Jacques, »Bordiga et la révolution russe», Invariance, serie 2, nr 4, 1974 (På engelska: Community and communism in Russia <www.geocities.com/~johngray/comrus01.htm>. Övers. anm.)

Camatte, Jacques, This world we must leave, Autonomedia, 1995

Camatte, Jacques och Collu, Gianni, »Origine et fonction de la forme parti», Invariance, serie 2, specialnummer, januari 1974

Dauvé, Gilles, »Anmärkningar om Pannekoek och Bordiga», i Vägrandets dynamik, riff-raff, Stockholm 2004

Dauvé, Gilles, »Den försvunna», i Vägrandets dynamik, riff-raff, Stockholm 2004

Dauvé, Gilles, »Kapitalism och kommunism», i Vägrandets dynamik, riff-raff, Stockholm 2004

Dauvé, Gilles, »Leninismen och ultravänstern», i Vägrandets dynamik, riff-raff, Stockholm 2004

Dodd, Kathryn, A Sylvia Pankhurst reader, 1993

Goldner, Loren, »Kommunismen är den materiella mänskliga gemenskapen: Amadeo Bordiga idag», riff-raff nr 3–4, Stockholm 2003. (En tyvärr usel översättning. Se www.riff-raff.se/3-4/komgem.php för en reviderad ver­sion av texten. Red. anm.)

Gombin, Richard, The origins of modern leftism, Pelican, 1975

Gramsci, Antonio, Selections from political writings 1910–1920, Lawrence & Wishart, 1975

Gramsci, Antonio, Selections from political writings 1921–1926, Lawrence & Wishart, 1978

Gregoire, Roger och Perlman, Fredy, Worker-student action committees, France May 1969, Red and black, 1969 <http://www.geocities.com/~johngray/peractil.htm>

Icarus [Ernst Schneider], Die Wilhelmshavener Revolte (På engelska: The Wilhelmshaven revolt <www.geocities.com/nowar_buttheclasswar/Wilhelm.html>. Red. anm.) Ignatiev, Noel, How the Irish became white, Routledge, 1995 Internationella kommunistiska partiet, »Considerazioni sull’organica attività del partito quando la situazione generale è storicamente sfavorevole», Il programma comunista nr 2 och 3, 1965 <www.sinistra.net/lib/bas/progra/vana/vanaabicoi.html>. (På engelska: »Considerations on the party’s organic activity when the general situation is historically unfavourable» <www.sinistra.net/lib/bas/ progra/vana/vanaabicoe.html>. På tyska: »Betrachtungen über die organische Aktivität der Partei, wenn die allgemeine Lage historisch ungünstig ist» <www.sinistra.net/lib/bas/progra/vana/vanaabicod.html>. Red. anm.)

Internationella kommunistiska partiet, »Dottrina del diavolo in corpo», Battaglia communista nr 21, november 1951 <www.quinterna.org/archivio/filitempo/081_1951_diavolo.htm> (På engelska: »Doctrine of the body possessed by the devil» <www.sinistra.net/lib/bas/battag/ceke/cekeogezue.html>. På franska: »La doctrin du diable au corps» <www.sinistra.net/lib/bas/battag/ceke/cekeogezuf.html>. Red. anm.) Internationella kommunistiska partiet, »Marxismo e misera», Battagila communista nr 37, 28 september 1949 <www.sinistra.net/lib/bas/battag/ceju/cejumkizui.html> (På franska: »Marxisme et misère» <www.sinistra.net/lib/bas/battag/ceju/cejumkizuf.html>. Red. anm.)

Internationella kommunistiska partiet, Revolution and counter-revolution in Russia (En samling av texter om Ryssland tagna från IKP-publikationer. Red. anm.), IKP, 1991

Internationella kommunistiska strömningen, Communist organisations and class consciousness, IKS

Italienska kommunistiska partiet, Den demokratiska principen, Förbundet för ett revolutionärt parti, Bromma (inget årtal angivet) [»Il principio democratico», Rassegna comunista nr 18, 28 februari 1922]

Martin, François, »Klasskampen och dess mest kännetecknande aspekter de senaste åren», i Vägrandets dynamik, riff-raff, Stockholm 2004

Négation, Lip et la contre-révolution auto-gestionnaire, 1973 (På engelska: Lip and the self-managed counterrevolution <www.geocities.com/~johngray/lip.htm> Red. anm.)

Pannekoek, Anton, »Parti och arbetarklass»

Pannekoek, Anton, »Varför tidigare revolutionära rörelser har misslyckats» <www.marxists.org/svenska/pannekoek/1940/1940a.htm> [Living marxism vol. 5, nr 2 1940]

Pannekoek, Anton, »Strikes», Western socialist, januari 1948

Rachleff, Peter, »Soviet and factory committees in the Russian revolution», Radical America vol. 8 nr 6, november–december 1994

Rubel, Maximillian och Crump, John, Non-market socialism in the 19th and 20th centuries, Macmillan, 1987

Rühle, Otto, Von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution (På engelska: From the bourgeois to the proletarian revolution <www.geocities.com/~johngray/borpro.htm>. Red. anm.

Smith, Chris, Technical workers: class, labour and trade unionism, Macmillan, 1987

Smith, Steve A, Red Petrograd, Cambridge university press, 1983

Wildcat, Outside and against the unions <www.angelfire.com/pop2/pkv/OATU.html>

Wildcat, Spanish dockers on the barricades, Wildcat nr 9, 1986

Williams, Gwyn, Proletarian order, Pluto, 1975


Noter

1. Pannekoeks text heter egentligen »Partei und Arbeiterklasse» (›Parti och arbetarklass›). Övers. anm.

2. Oföränderligt. Övers. anm.

3. Från engelskans »workerism». Ett okritiskt förhållande till vad arbetarklassen och arbetare spontant företar sig, samt en uppfattning att det endast är kampen på arbetsplatserna som är av betydelse. Övers. anm.

4. I Italien vid den här tiden syftade termen maximalism på reformister med revolutionär terminologi. Detta till skillnad från Ryssland där maximalism var en revolutionär riktning.

5. Ungefär »inneboende». Övers. anm.

6. Anton Pannekoek, »Parti och arbetarklass»

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Detta misstag rättades till efter andra världskriget i och med analysen av proletariatet som en klass »utan reserver», t.ex. i Marxismo et miseria.

10. Anton Pannekoek, »Parti och arbetarklass»

11. Ungefär »i stor mängd», »kollektivt», »alla tillsammans» och liknande. Övers. anm.

12. Anton Pannekoek, »Parti och arbetarklass»

13. Ersätta. Övers. anm.

14. Anton Pannekoek, »Parti och arbetarklass»

15. Karl Marx och Friedrich Engels, Människans frigörelse, Daidalos, Göteborg 1995, s. 190

16. Närsynt. Övers. anm.

17. Se Lip et la contre-révolution auto-gestionnaire av Négation [1973], för en längre diskussion om politiken, och om självförvaltningens politiska ekonomi.

18. Strävande att stärka staten eller den centrala statsmakten. Övers. anm.

19. Amadeo Bordiga, »Ta över fabriken eller ta makten?», riff-raff nr 7, 2005, s. 47

20. Fredy Perlman och Roger Gregoire, Worker-student action committees

21. Ibid.

22. Ibid.

23. Wildcat, Outside and against the unions

24. Otto Rühle, Von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution

25. Barbara Winslow, Sylvia Pankhurst, Sexual politics and political activism

26. Sergio Bologna, Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento consiliare

27. Jacques Camatte, »Bordiga et la révolution russe», Invariance, serie 2, nr 4, 1974

28. Se Le courant »bordiguiste» 1919–1999 för detaljer om de olika splittringarna och namnbytena.

29. Amadeo Bordiga, »Considerazioni sull’organica attività del partito quando la situazione generale è storicamente sfavorevole», Il programma comunista nr 2 och 3, 1965

30. Amadeo Bordiga, 1926, Intervento alla commissione politica per il congresso di Lione.

31. Karl Marx, Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 3, Den politiska ekonomins totalprocess, Bo Cavefors bokförlag, 1978, s. 784f.

32. Se Lenins Vad bör göras? (Se även FAM-/Folkmaktpamfletten Vad är det för fel på leninismen? samt IKS’ Communist organisation and class counciousness. Övers. anm.)

33. Anton Pannekoek, Massenaktion und Revolution, 1912, i Bricaner, s. 126

34. Syftar på Kommunisternas förbund (1847–1852), en sammanslutning som Marx och Engels var engagerade i och för vilken de författade Det kommunistiska partiets manifest. Övers. anm.

35. Ett av Louis Auguste Blanquis hemliga sällskap som försökte genomföra en statskupp 1839. Övers. anm.

36. Karl Marx till Ferdinand Freiligrath, 29 februari 1860, riff-raff nr 8, 2006

37. Se till exempel [Ernst Schneider,] Die Wilhelmshavener Revolte för en rådskommunists betraktelse inifrån av hur ett myteri organiserades på ett strikt centraliserat sätt.

38. Syftar på arbetarklassens omformning av sin politiska klassammansättning. Övers. anm.

39. För en bra introduktion till den autonomistiska strömningen, se Kämpa tillsammans!, Vi vill ha allting!, Subversiv media, 2003. <www.geocities.com/insurrection_raven/se_texts/vi_vill_ha_allting.html> Övers. anm.

40. Riktningen som förknippas med tidskriften Race traitor har frambringat en del betydelsefullt arbete. Se Ignatiev, How the Irish became white. En annan intressant riktning är Wages for housework, och speciellt skrifterna av Selma James och Dalla Costa (Se Fronesis nummer 9–10, »Kvinnorna och samhällsomstörtningen», s. 80. Övers. anm.). Dessa har liknande styrkor, genom att tålmodigt betrakta konflikterna inom proletariatet, men liknande svagheter då de har en benägenhet att överbetona sin egen speciella intressegrupp.

41. Karl Marx och Friedrich Engels, Människans frigörelse, Daidalos, Göteborg 1995, s. 166

42. Ibid.

43. Karl Marx och Friedrich Engels, »Kritiska anmärkningar till artikeln ›Kungen av Preussen och socialreformen›. Av en preussare», riff-raff nr 7, 2005, s. 214

44. A.a, s. 215, korr.

45. Karl Marx, Filosofins elände, Arbetarkulturs förlag, Stockholm 1949, s. 186

46. Amadeo Bordiga, »Dottrina del diavolo in corpo», Battaglia communista nr 21, november 1951

47. Karl Marx, Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 2, Kapitalets cirkulationsprocess, Arkiv Zenit, 1985, s. 31

48. Kommunistpartiets dagstidning

49. Amadeo Bordiga, »Marxismo e miseria», Battaglia communista nr 37, 28 september 1949

50. Karl Marx, Skrifter i urval. Filosofiska skrifter, Bo Cavefors bokförlag, 1978, s. 144

51. Karl Marx, Människans frigörelse, Daidalos, Göteborg 1995, s. 73

52. Karl Marx och Friedrich Engels, Människans frigörelse, Daidalos, Göteborg 1995, s. 155, korr.

53. Karl Marx i ett brev till Wilhelm Bracke 1875, Brev i urval, Gidlunds, 1972, s. 136

54. Vi har redigerat denna bibliografi en del. Principen har varit att i första hand hänvisa till svenska översättningar när de funnits. I andra hand har vi skrivit ut originaltitlarna och därefter har vi hänvisat till översättningar av texterna till andra språk. Red. anm.

Bordiga versus Pannekoek  —  riff-raff.se