sommaren 2004

Nummer 6: Förfallsteorin eller teorins förfall?

En artikelserie i tre delar från Aufheben erbjuder i detta nummer en introduktion till och kritik av förfallsteorierna, det vill säga en uppgörelse med diverse klassiska marxistiska strömningar som inte tillmäter klasskampen någon avgörande betydelse för kapitalismens överskridande. Två artiklar av Karl Korsch och Anton Pannekoek ger ytterligare ett bidrag till diskussionen om kristeorin. Numret rymmer utöver detta även recensioner av Kolinkos Hotlines och Beverly J. Silvers Forces of Labor, samt en ny Marx/Engels-serie med tidigare oöversatta texter. Vi börjar i detta nummer med förordet till andra ryska utgåvan av Manifestet.Inledning

Förbi förfall och vidare – inledning
Marx utarbetade aldrig någon specifik kristeori. Krisfenomenet är emellertid ett moment inordnat i hans övergripande teoretiskt-praktiska projekt om kapitalismen och dess störtande.

Aufheben: Ett bidrag till en kritik av förfallsteorin
– förfallsteorin eller teorins förfall?

Förord till den svenska översättningen 2004
Författandet av Aufheben-artiklarna kring ”dekadensteorin”, som publicerades mellan 1993 och 1995, var för oss en process av lärande och ifrågasättande.

Del I
Vi är subjekt som konfronteras med kapitalismens objektiva verklighet. Kapitalismen framstår som en okontrollerbar värld – som förnekar oss kontrollen över våra liv. Men det är också en värld i kris. Hur förhåller vi oss till denna kris?

Del II
Ämnet för denna artikel är teorin om kapitalismens nedgång eller förfall. Denna karaktärisering av ”epoken” är knuten till…

Del III
Som våra engagerade och tålmodiga läsare redan känner till så handlar denna artikel om de teorier som behandlar kapitalismens förfall. I de föregående två delarna så kartlade vi noggrant de teorier om kapitalismens förfall som dykt upp bland revolutionärer och marxister de senaste hundra åren.

Korsch och Pannekoek om kristeorin

Karl Korsch: Om några principiella förutsättningar för en materialistisk diskussion om kristeorin
På 30-talet fördes i den kommunistiska rörelsens yttervänster (den tyska/ holländska och italienska råds- och vänsterkommunismen) ånyo en diskussion kring kapitalismens kriser, dess sammanbrott och de revolutionära slutsatser som kunde, och måste, dras.

Anton Pannekoek: Teorin om kapitalismens sammanbrott
”Frågan om nödvändigheten av och det oundvikliga i kapitalismens sammanbrott, och det sätt på vilket detta förstås, är den viktigaste av alla arbetarklassens frågor och dess förståelse och taktik”, så skriver Pannekoek redan i inledningen av sin essä om kriserna och kapitalismens slut.

Recensioner

Kapitalets och klasskampens globalisering i historiskt perspektiv
Det är ett fascinerande mönster som framträder i Beverly J. Silvers banbrytande historiska genomgång av kampdynamiken mellan arbetarklass och kapital i den samhälleliga reproduktionsprocessen och dess globalisering sedan 1870. (Recension av Forces of labor.)

Callcenters och militanta undersökningar – en diskussion
Callcenters är en ny typ av lågavlönat kontorsarbete som organiseras efter industriellt mönster och växer snabbt. ”Callcenterifieringen” för med sig osäkra arbetsförhållanden, men också nya förutsättningar för kamp, vilket är en utmaning att analysera. Det är just denna utmaning Kolinko antagit sig i sin nya bok Hotlines.

Marx/Engels-serie

Marx och Engels i rysslandsfrågan
Förordet till andra ryska utgåvan av Manifestet

Från och med detta nummer kommer vi fortlöpande att publicera originaltexter av Karl Marx och Friedrich Engels som hittills inte funnits översatta till svenska, men som av olika skäl är värda mer uppmärksamhet.

Appell

Omedelbar frihet för första maj-demonstranterna i Iran
Första maj är en dag för proletariatets enhet över hela världen.XHTML CSS