våren 2022
Hela numret som PDF

Nummer 10: Kommunism och värde

Den centrala frågeställningen i detta nummer är hur vi kan förstå kommunismen i relation till Marx kategorier abstrakt arbete och värde. Är dessa oskiljaktiga från varu­formen och det kapitalistiska samhället eller kommer de tvärtom att leva vidare under de associerade produ­centernas kontroll? Vi publicerar både över­sättningar och egna texter på detta tema som vi har arbetat med från och till sedan det förra numret kom ut. I och med detta tionde nummer sätter vi också punkt för projektet som drog i gång för mer än tjugo år sedan. Vi ser dock fram emot att fort­sätta diskus­sionen i andra sammanhang.Inledning
Det tionde numret av riff-raff kommer ut elva år efter det förra. Det får säkert smilbanden att dra sig på alla de krösamajor och missunnsamma cyniker som fylkar den lilla, tämligen parla­men­tariskt orienterade utomparlamentariska vänstern i Sverige. Men det varken kan eller vill vi göra så mycket åt.

Endnotes: Kommunisering och värdeformsteori
I Endnotes nr 1 [2008] beskrev vi kommuni­seringsteorins framväxt i Frankrike under åren efter maj 1968. Följande text verkar inom detta kom­muniserings­perspektiv, men vilar också i hög grad på utvecklingen inom den marxska värdeformsteorin i allmänhet, och då i synner­het på den ”syste­matiskt-dialektiska” tendens som har vuxit fram under senare år.

Isaak Rubin: Abstrakt arbete och värde i Marx system
Kamrater, jag har som tema för min föreläsning valt det abstrakta arbetet och värdet av följande två skäl. För det första, eftersom mig veter­ligen frågan om det ab­strakta arbetet och värdets form och innehåll har varit föremål för häft­iga debatter på era seminarieövningar. Därför beslutade jag mig för att lägga upp min lektion på så sätt att jag kan gå in på detaljerna kring problemet med det abstrakta arbetet och samtidigt täcka in frågan om värdet, dess form och dess innehåll. För det andra utgör detta tema det centrala problemet för hela den marxska teorin.

Isaak Dasjkovskij: Abstrakt arbete och Marx ekonomiska kategorier
Den omsorgsfulla utarbetning av den marxistiska ekonomiska teorin, som i Sovjet­unionen redan har pågått i flera år, har gjort framsteg i flera riktningar. Den har lett till en klarare förståelse, en mer exakt beskrivning av lagarna och stånd­punkterna inom en rad nya problem, som inte har berörts i den för­revo­lutionära marxistiska litteraturen. Även solen har emellertid sina fläckar, och så visar det sig att de nya försöken att ”fördjupa” teorin slutar i att man ”delar upp tomma abstraktioner i fyra lika tomma delar”.

Redaktionen: Introduktion till två fragment om värdet
Nedan följer två texter som tidigare inte har publicerats på svenska. Den första, som har rubriken ”Värde”, är från Marx Grundrisse (1857–1858), närm­are bestämt och intressant nog från alldeles i slutet av dessa manu­skript. Det utgör en första, och som det framgår oav­slutad, skiss till hur de kommande utgåvorna av hans stora kritik av den politiska eko­no­min skulle komma att inledas, med smärre justeringar i de olika ut­gåv­orna 1859, 1867 och 1872.

Karl Marx: Värde
Den första kategori i vilken den borgerliga rikedomen framställer sig är varan. Varan själv framträder som en enhet av två bestämningar. Den är bruksvärde, dvs. föremål för till­freds­ställelse av något mänskligt behovs­system.

Karl Marx: Värdeföremålslighet som gemensam föremålslighet
Värdeuttryck (värdeform) tillkommer varorna endast i förhållande till var­andra. En varas värdeuttryck ges därför alltid endast i dess värde­förhållande till andra varor. Varför? Hur uppstår denna för alla varors värde­former ge­men­samma egendomlighet ur värdebegreppet?

Per Henriksson: Kommunistiska värden. Eller en positiv socialismteori?
Föreliggande text är ett försök till att ta sig an vissa problem som är relaterade både till hur revolutionen som kommunisering är att förstå och den mer grund­läggande, till synes marxologiska frågan om värde och abstrakt arbete. Syftet är att diskutera hur och med vilka begrepp vi kan förstå värdeformen och därigenom det kapitalistiska produktionssättets rörelselagar, liksom upp­hävandet av dessa lagar genom etablerandet av kommunistiska rela­tioner. Upp­rin­nelsen till texten är behovet att diskutera och bemöta de invänd­ningar mot kommuniseringsperspektivet som framförts av Peter Åström, samt den för­ståelse av värde och abstrakt arbete som ligger till grund för dessa.

Peter Åström: Varan, värdet och kommunismen
Den här texten är ett försök att, med utgångspunkt i varu­formen, sammanfatta viktiga delar av Marx analys av det kapitalistiska sam­hället för att svara på
  • vad värdet är för något,
  • vad kapitalets avskaffande måste innebära, samt
  • hur en kommunistisk omställning av den samhälleliga reproduktionen kan tänkas se ut.


XHTML CSS